Miljöarbete

Riktlinjer för Sid Byggs miljöarbete är:

Kunskap
Resurshållning
Långsiktighet och uthållighet

Detta uppnås genom att:

Aktivt samarbeta i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter.
Tillhandahålla tjänster och produkter som har minsta möjliga inverkan på miljön. Vid val av produkter, maskiner och redskap beaktas alltid miljöaspekterna.
Främja öppenhet och dialog med anställda, kunder och allmänhet.
Kontinuerligt förbättra riktlinjer och rutiner för miljöarbete, med hänsyn till teknisk utveckling och kundernas behov.
Kontinuerligt utveckla våra arbetsmetoder utifrån ett miljöperspektiv.
Källsortera och återvinna vårt avfall.
Undvika engångsartiklar så långt det är möjligt.
Förbrukning av vatten och el effektiviseras, både inom den egna verksamheten och hos kund.
Vi arbetar enligt gällande miljölagar och krav.